Verkiezingsspeech van Geert van Klinken

Geert van Klinken

Geert van Klinken

De PvdA Brummen-Eerbeek maakt zich op voor de
gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010. Verkiezingen die ertoe
doen. We hebben de afgelopen vier jaar veel bereikt. Er is veel gedaan,
maar ook nog veel te doen.
• Vier jaar gelden beloofden we duizend betaalbare woningen. En ze
komen er: in de Elzenbos in Brummen, in de Lombok in Eerbeek, en
in de dorpscentra. De eerste huizen worden gebouwd.
• De PvdA wil de scholen in de kleine kernen behouden. Kleine scholen
worden bedreigd, maar Empe, Hall en Leuvenheim houden hun eigen
school. Ouders en kinderen zijn er blij mee.
• Tegen de zin van een aantal bezwaarmakers in bouwden we een
nieuwe school aan de rand van het Goor in Brummen. Nu de trots van
de buurt.
• Er is een sportzaal op de Hazenberg gesticht in combinatie met het zwembad. Een schitterend
sportcentrum, waar iedereen blij mee is.
• Voor Eerbeek staat een schitterend nieuw centrum op stapel. Honderden burgers waren bij het ontwerp
betrokken. En de PvdA is bereid daar in te investeren. Een centrumplan van Brummen is volop in
beweging. Bij beide grote projecten hebben we de burgers volop betrokken. Ook één van onze
verkiezingsbeloften.
• De wet WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) heeft de gemeente verantwoordelijk gemaakt voor
ondersteuning van bejaarden en chronische zieken. In Brummen bleef de zorg op het hoogste niveau.
• Een groots plan voor nieuwe veldjes en speeltoestellen is in uitvoering genomen. De eerste resultaten
zijn al zichtbaar. Speelplekken, trapveldjes en speeltuinen maken een wijk aantrekkelijk voor de
kinderen.
• Geen betere jeugdzorg dan het verenigingsleven. Brummen kent een prima systeem voor subsidiëring
van sportaccommodaties en verenigingen. Daardoor kunnen we uitblinken in de regio. Als de gemeente
gaat bezuinigingen vanwege de crisis dan zullen wij de sport ontzien. Waarderingssubsidies blijven!
Waardering voor de verenigingen;
• De papierindustrie in onze gemeente staat er relatief goed voor. Door het centrumplan Eerbeek krijgt de
industrie de uitbreidingskansen die het nodig heeft. Jeugdwerkloosheid bestrijden we niet alleen met een
uitkering, maar door er een vakopleiding of een stageplaats aan te koppelen.
Dat was zo maar een greep uit wat de PvdA de afgelopen vier jaar tot stand gebracht heeft. Maar er is nog
veel te doen. Daar willen we de komende vier jaar aan werken.
Daarom wil de PvdA een investeringsagenda voor alle grote bouwprojecten in de gemeente: Scholen,
centrumplannen, toerisme en Kulturhusen. Dat verschaft werkgelegenheid. Dat kan allemaal niet in één keer
en het moet allemaal wat soberder dan we eerst gedacht hadden. Maar we gaan er mee verder. We nemen
de grote plannen voor het centrum van Brummen en Eerbeek dus ter hand.
Werken is een belangrijke sociale factor in ons leven, zeker in deze tijd. Waar mogelijk zetten we ons in om
mensen aan het werk te houden of weer te krijgen. En de grote projecten kunnen daar een belangrijke factor
in zijn.
Om ouderen zolang mogelijk huis te laten wonen zijn een aantal voorzieningen nodig die daaraan bijdraagt:
ondersteunde mantelzorg, goed geregelde huishoudelijke zorg en combinaties van wonen, welzijn en zorg.
Daarbij moeten we goed in de gaten houden dat alleen thuiswonende ouderen niet vereenzamen. Daar zijn
projecten voor opgezet, die de komende vier jaar verder uitgewerkt en in de praktijk gebracht moeten
worden.
Waar het de jongeren betreft wil de PvdA graag dat verenigingen worden ondersteund, dat het JOC
(jongeren op vangcentrum) in Eerbeek een goede huisvesting krijgt en dat overlast van jongeren vooral op
de ouders, maar ook op hun kroost, verhaald wordt.
Het nieuwe gemeentehuis zal in de verkiezingscampagne vast een rol gaan spelen. De kosten voor
nieuwbouw zijn in Brummen en Eerbeek even hoog. De PvdA wil geld voor een nieuw gemeentehuis daar
investeren waar het een meerwaarde heeft voor de gemeenschap. Geen dure kantoordoos achter de villa in
Brummen. Dat biedt totaal geen meerwaarde voor de burgers in Brummen. De plek in Eerbeek, waartoe
door de raad besloten is, levert veel meer op dan de bouw van enkel een kantoorgebouw, zowel in
dienstverlening, als ondersteuning van het totale plan in Eerbeek. Een gemeentehuis wat meerdere doelen
kan dienen. Een gemeentehuis in combinatie met andere voorzieningen, zoals b.v. de bieb en SWB in een
Kulturhus. Dat biedt de burgers meer dan alleen maar een gemeentehuis.
Ook Brummen krijgt een mooi plan in het centrum waar veel voorzieningen bij elkaar komen: onderwijs,
cultuur en welzijn en gezondheidszorg, én met een goede gemeentelijke dienstverlening zodra het
gemeentehuis naar Eerbeek gaat.
Door de financiële en economische crisis zullen we onze wensen waar nodig aanpassen. Sober maar wel
doelmatig, maar we gaan er wel voor.
Bij al deze plannen moeten we niet vergeten, dat er een grote groep burgers is, die met moeite het hoofd
boven water kan houden. Daar zal de PvdA zich altijd
voor inspannen: een sociaal beleid. De PvdA-slogan:
Iedereen telt mee geldt ook voor de burgers met de
kleine portemonnee. Je moet wel mee kunnen doen!
We zullen als PvdA duidelijk onze boodschap moeten
uitdragen. Er is veel gedaan, maar er is nog veel te doen.
Samen moeten we er voor gaan. Ik ben er klaar voor.