Hybride Kuifeend x Tafeleend – Aythya fuligula x Aythya ferina